•  این محصول در دو نوع معمولی (TS 1100)و سوپر (TS 1470) میباشد.
  •  رزین سنگ ترک استار احیاکننده رنگ و براق کننده سطح سنگ
  •  جلوگیری از تغییر رنگ سنگ نما در اثر تابش خورشید (آنتی UV)
  •  جلوگیری از ایجاد شوره در سنگ ، سفال و آجر
  •  محافظت سطوح خارجی در مقابل یخ زدگی و خرد شدن در برابر سرما
  •  مانع از نفوذ رطوبت به سطح میشود و از تاثیر باران ها اسیدی روی سطح جلوگیری میکند.